جراحی های کولورکتال – سایت رسمی دکتر فخرالسادات انارکی

جراحی های کولورکتال

بیماریهای خوشخیم مقعدی ( شقاق – هموروئید – فیستولهای پیچیده)

یبوستهای مقاوم به درمان

بی اختیاری مدفوعی

بیرون زدگی و پرولاپس روده

سرطانهای روده

بیماریهای التهابی ( کولیتها)

پولیپهای روده

زگیل مقعدی( کوندیلوما)

سرطانهای مقعدی

کیست موئی( سینوس پیلونیدال)

کیسه ای شدن روده(دیورتیکولوز)